Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικό με την εκτύπωση βεβαίωσης παρακρατήσεων και την έκδοση των αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων από τα φαρμακεία.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

 

Αθήνα,  18 Αυγούστου 2023

Αρ.Πρωτ. 3538

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022»

 

     Στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσόμενων με τον Οργανισμό, πιθανών να υπάρχουν «Μηνύματα» με τα οποία έχει αναρτηθεί ο «Υπολογισμός ποσού αυτόματης επιστροφής (“claw back”) » για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022, εφόσον έχουν εκδοθεί τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή έχουν πωληθεί συγκεκριμένα είδη όπως αναπνευστικές συσκευές ή ορθοπεδικά ή συγκεκριμένα προϊόντα ειδικής διατροφής των οποίων η χορήγηση εξαιρείται από την νομοθετημένη απαλλαγή των φαρμακείων από το clawback.** .

Οι βεβαιώσεις αυτές των Παρακρατήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορολογική χρήση με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, των υποβολών παροχής υπηρεσιών για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4173/2013 ως έχει τροποποιήθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α΄ 110/30.6.2021) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30.6.2021, σύμφωνα με το άρθρο εκατοστό εικοστό δεύτερο του ιδίου νόμου, σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις ορίζεται ότι:

«Από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των παρόχων της παρ. 1 και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης των παρόχων. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις».

 

Τα βήματα που απαιτούνται για να ενημερωθείτε για το ποσό των παρακρατήσεων είναι τα εξής:

 

  • Βήμα Πρώτο: Πώς θα δείτε τις παρακρατήσεις

Τα ποσά Claw Back που έχουν υπολογιστεί μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας την παρακάτω υπερσύνδεση:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml

και με τους κωδικούς του ΕΔΑΠΥ Παροχών σας, να κάνετε είσοδο στην ενότητα «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ» στο νέο πεδίο «Ανάλυση οφειλών»:

 

Μέσα σε αυτή την περιοχή μπορείτε να δείτε τις κρατήσεις που σας έχουν γίνει σύμφωνα με το νόμο. Επιλέγοντας «Ανάλυση οφειλών» ανοίγει αρχείο excel το οποίο περιγράφει τις κρατήσεις και τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί.

 

  • Βήμα Δεύτερο: Έκδοση Βεβαίωσης Παρακρατήσεων Claw Back

Πατώντας στην ένδειξη «Μηνύματα» και επιλέγοντας «Υπόλοιπο Ποσού Αυτόματης επιστροφής Claw Back» σας εκδίδεται η βεβαίωση για κάθε εξάμηνο για το οποίο σας έχουν παρακρατήσει το συγκεκριμένο πόσο. (π.χ.):

Εκτυπώνετε όλες τις «Βεβαιώσεις ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back)» οι οποίες σας έχουν εκδοθεί έως και το Β΄ εξάμηνο του 2022.

 

  • Βήμα Τρίτο: Έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου

Για την κάθε Βεβαίωση ξεχωριστά, θα πρέπει να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο με σημερινή ημερομηνία και στην περιγραφή του τιμολογίου θα εισάγετε τον τίτλο της κάθε Βεβαίωσης. (π.χ.):

 

 «Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) A΄ εξαμήνου 2022»

Οι βεβαιώσεις αυτές αναγράφουν το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

  • Βήμα Τέταρτο: Κατάθεση στις ΠΕΔΙ

 

Τα πιστωτικά τιμολόγια συνοδευόμενα από την αντίστοιχη βεβαίωση, θα πρέπει να κατατεθούν στις ΠΕΔΙ μέσω των διανεμητικών λογαριασμών (όπου λειτουργούν), ή μεμονωμένα από τα φαρμακεία στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, όπου δεν λειτουργούν διανεμητικοί λογαριασμοί. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικώς τον λογιστή σας.

 

**Νομοθετική εξαίρεση των φαρμακείων από το επιβαλλόμενο clawback για συγκεκριμένες κατηγορίες ιατροτεχνολογικών

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την επιτυχημένη παρέμβαση του ΠΦΣ, που οδήγησε στην εξαίρεση μας από το clawback για συγκεκριμένα είδη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Άρθρο 9, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, του Ν. 4931/2022 (ΦΕΚ A 94 – 13.05.2022), «Αναζήτηση υπερβάλλοντος ποσού εξαμηνιαίας δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4172/2013»

«Ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας «Υγειονομικό Υλικό – Διαβητολογικό Υλικό», ήτοι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, σκαρφιστήρες, σύριγγες απλές, ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα, ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα, σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash – αισθητήρας μέτρησης/καταγραφής γλυκόζης, καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των περ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α’ του άρθρου 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Β’ 4898) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία, η υποχρέωση αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε τους εισαγωγείς, διανομείς ή προμηθευτές, αν το προϊόν εισάγεται.»

  • Προσοχή αν στην ανάλυση (αρχείο excel) δείτε ότι υπάρχει clawback για τα ως άνω ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για τα οποία τα φαρμακεία εκ του νόμου εξαιρούνται, αυτό χρεώνεται στον κατασκευαστή/ εισαγωγέα/ προμηθευτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
ΥΠΟΚΑΤ. CLAWBACK ΑΦΜ CLAWBACK ΕΠΩΝΥΜΊΑ CLAWBACK ΠΡΟΪΌΝ
Κ1 

 

094031965 

 

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ 

 

NOVALAC ALLERNOVA AR+, 400G. 

 

Λ4α 

 

094027257 

 

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FREESTYLE LANCETS 50 PACK 

 

Λ4β 

 

094027257 

 

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM-SENSOR KIT
Λ4α 

 

099876011 

 

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. Accu-Fine Pen Needles – 4mm x 32G 

 

 

Εκ του ΠΦΣ

Πηγή: pfs.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *