Αρχική Παραμετροποίηση

Πολύ σημαντικό για να μπορείτε να λειτουργήσετε απρόσκοπτα, τόσο το PharmacyOne, όσο και την εκτέλεση συνταγών στο portal του ΓΕΣΥ, είναι να έχει ρυθμιστεί το GS (Group Separator) character στο scanner σας να είναι το κενό. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με οδηγίες από το user manual του κάθε scanner.

Μετά την εγκατάσταση του PharmacyOne, θα πρέπει να γίνει η Αρχική Παραμετροποίηση, η οποία είναι προσβάσιμη από την εργασία Παράμετροι εφαρμογής που βρίσκεται στο αριστερό μενού των χρηστών που έχουν πρόσβαση.

Η Αρχική Παραμετροποίηση κάθε υποδομής γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της CloudOn, όμως το κάθε φαρμακείο έχει δικαίωμα σε επί μέρους τροποποιήσεις.

Α. Είδη

Πρώτη σημαντική δυνατότητα που ενδιαφέρει το φαρμακείο είναι τα Είδη (εικόνα 1).

Στην Ενοικίαση, μπορείτε να αντιστοιχήσετε ποιον τύπο Νεφελοποιητή θα ενοικιάζει το φαρμακείο.

Στις Παρτίδες, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη χρήση Παρτίδων.

Εικόνα 1

 

Β. Πελάτες

Στη συγκεκριμένη καρτέλα έχετε τη δυνσατότητα να ορίσετε προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής κατά την χρήση της Λιανικής PharmacyOne.

Εικόνα 2

Γ. Προτιμήσεις

Οι Προτιμήσεις ορίζουν παραμέτρους σχετικές με τη λειτουργία του PharmacyOne.

Αρχικά δίνεται η δυνατότητα να έχετε υποχρεωτική την επιλογή πωλητή κατά τη Λιανική πώληση και αν αυτό θα γίνεται με επιλογή από λίστα ή με χρήση κωδικού.

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο καταχώρησης των πελατών κατά την εισαγωγής συνταγής ΓΕΣΥ, αν δηλαδή θα είναι αυτόματος, αν θα είναι με ερώτηση επιβεβαίωσης των στοιχείων, ή αν δε θα καταχωρείται καθόλου.

Τέλος, συγκεκριμένα για κάθε τερματικό της υποδομής, μπορεί να γίνει αντιστοίχηση για να εισάγει συνταγές ΓΕΣΥ και να εκτυπώνει σε συνδεδεμένο ετικετογράφο οδηγίες λήψης των σκευασμάτων, προειδοποιήσεις και QR code που να δείχνει βίντεο χρήσης των σκευασμάτων.

Εικόνα 3

Δ. Φαρμακαποθήκες

Η καρτέλα Φαρμακαποθήκες σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη σειρά προτίμησής μας για να αντιστοιχεί αυτόματα το σύστημα κάποιο είδος με την αντίστοιχη διασυνδεδεμένη φαρμακαποθήκη, αν αυτό είναι διαθέσιμο.

Εικόνα 4

Προσοχή! Η συγκεκριμένη παραμετροποίηση θα πρέπει να γίνει σε κάθε τερματικό της υποδομής, που χρησιμοποιεί το PharmacyOne.

Powered by BetterDocs

TOP