3.3 Δημιουργία τιμολογίου αγοράς

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο τιμολόγιο αγοράς επιλέγετε τη συγκεκριμένη εργασία και εισέρχεστε σε μία φόρμα για να δημιουργήσετε ένα νέο παρταστατικό (Εικ. 1).

Εικόνα 1

Η φόρμα ανοίγει με προσυμπληρωμένη τη Σειρά και θα πρέπει να καταχωρήσετε:

  1. Τον αριθμό του Παραστατικού
  2. Την ημερομηνία έκδοσης του Παραστατικού
  3. Τον Προμηθευτή
  4. Σκανάρετε τα είδη για να εισαχθούν στις γραμμές του Παραστατικού
  5. Εισάγετε τυχόν έκπτωση που έχετε σε κάποιο από τα είδη. Έχετε δικαίωμα να εισάγετε και συνολική έκπτωση του παραστατικού
  6. ΕΛέγχετε την Αξία ΦΠΑ για κάποια διαφορά στη στρογγυλοποίηση κι αν υπάρχει, κάνετε κλικ στο link της Αξίας ΦΠΑ και τη διορθώνετε
  7. Ομοίως ελέγρετε αν υπάρχουν λοιπά έξοδα στο Παραστατικό (πχ έξοδα αποστολής) και τα εισάγετε στην Αξία εξόδων

Powered by BetterDocs

TOP