Κλείσιμο ταμείου

Η εργασία κλεισίματος ταμείου επιτρέπει την καταγραφή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ημερήσιων ταμειακών συναλλαγών ανά χρήστη και ταμείο. Είναι διαθέσιμη στο menu Χρηματοοικονομική διαχείριση – Ταμειακές συναλλαγές – Κλείσιμο ταμείου.

Λειτουργία
Εκτελείτε την εργασία <Κλείσιμο ταμείου> από το menu Χρηματοοικονομική διαχείριση- Ταμειακές συναλλαγές – Κλείσιμο ταμείου. Στην εργασία βάσει των στοιχείων που θα επιλέξετε (ημερομηνία, ταμείο, χρήστης) στον υπολογισμό συμμετέχουν όλα τα παραστατικά με γραμμές μετρητών, πιστωτικών καρτών, αξιογράφων και δωροεπιταγών (ταμειακές προμηθευτών –πελατών –χρηματικών λογαριασμών –χρεωστών – πιστωτών) ανά ταμείο & χρήστη.

Εικόνα 18

Η εργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω :

Στοιχεία ταμείου

Επιλέγετε τα στοιχεία για το κλείσιμο του ταμείου. Συμπληρώνετε :

  • Την Ημερομηνία
  • το Χρήστη (προτείνεται ο χρήστης που έχει κάνει εισαγωγή στην εφαρμογή) και
  • το Ταμείο.
  • χρήστες εγγραφών (για την περίπτωση όπου δεν υπάρχουν βάρδιες).
  • “Έναρξη ταμείου”: στο πεδίο πληκτρολογείτε το ποσό έναρξης του ταμείου για τη συγκεκριμένη ημέρα. Εάν επιλέξετε το πλήκτρο «Υπολογισμός έναρξης» η εφαρμογή θα προτείνει ως ποσό έναρξης το ποσό καταμέτρησης της προηγούμενης ημερομηνίας κλεισίματος (η αξία με την οποία κλείνει το προηγούμενο ταμείο – ανεξαρτήτως χρήστη).

Ανάλυση ταμείου

Στην ανάλυση του ταμείου εμφανίζονται ανά νόμισμα και τύπο διαθεσίμων (μετρητά, αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες, δωροεπιταγές) τα ποσά της ημέρας.

<Υπολογισμός πραγματικών>
Με τη χρήση του συγκεκριμένου πλήκτρου η εφαρμογή θα καταγράψει στο grid ανάλυσης ταμείου και συγκεκριμένα στη στήλη “Πραγματική” το σύνολο των εισπράξεων – πληρωμών της ημέρας ανά τύπο διαθεσίμων (Μετρητά, αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες, δωροεπιταγές). Το ποσό αυτό δεν μπορεί να μεταβληθεί, διότι υπολογίζεται βάσει των εισπράξεων – πληρωμών της ημ/νίας του ταμείου.

<Μεταφορά πραγματικών σε καταμέτρηση>
Με την επιλογή του πλήκτρου, μεταφέρεται το ποσό της πραγματικής αξίας συν το ποσό της έναρξης στην στήλη καταμέτρηση. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβληθεί (εφόσον η καταμέτρηση των εισπράξεων, πληρωμών δεν συμφωνεί με τη πραγματική αξία ). Η διαφορά της πράξης πραγματική μείον καταμέτρηση θα ενημερώσει την στήλη “Διαφορά” ανά τύπο  διαθεσίμων.

Νομισματική ανάλυση μετρητών
Στην περιοχή <Νομισματική ανάλυση μετρητών> πληκτρολογείτε την ποσότητα της καταμέτρησης των μετρητών στις υποδιαιρέσεις του νομίσματος της εταιρείας. Η νομισματική ανάλυση μετρητών λειτουργεί εφόσον έχετε συμπληρώσει την ανάλυση των υποδιαιρέσεων στον πίνακα νομισμάτων.

Πραγματικά σύνολα
Το grid ενημερώνεται με τις αξίες των πραγματικών συνόλων ανά τύπο διαθεσίμων.

Καταμετρημένα σύνολα
Το grid ενημερώνεται με τις αξίες των καταμετρημένων συνόλων ανά τύπο διαθεσίμων – τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά σύνολα.

Με το πλήκτρο <Εκτύπωση ταμείου> μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα του κλεισίματος του ταμείου σας.

Στη γραμμή κατάστασης της εργασίας κλεισίματος ταμείου εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη καταχώρησης καθώς και πληροφορίες για τις ημερομηνίες πρώτης καταχώρησης και τελευταίας μεταβολής.

Powered by BetterDocs

TOP